അപൂർണ നിമിഷങ്ങൾ

ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാനാണ്. കഴിഞ്ഞു പോയതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറന്നു വച്ച സമ്മാനപ്പൊതി തിരികെയെടുക്കാനല്ല, തള്ളി പറഞ്ഞവനോട് കണക്കു തീർക്കാനുമല്ല സ്നേഹിക്കാൻ എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഞാൻ മറന്ന ആ നല്ല വാക്കുകൾ, നല്ല നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം എനിക്കു ഒരു നിമിഷം തിരികെ വേണം. ഇല്ല……. തിരിച്ചറിവിന്റെ അവസാന നിമിഷവും കഴിഞ്ഞു ഉറ്റവരും ഉടയവരും എന്നെ മണ്ണിലേക്കിടാൻ ഇനി ഏറിയാൽ ഒരു 10മിനിറ്റ്. എനിക്കു പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ് എനിക്കു സാധിക്കാതെ പോയത്, “spread love like a virus”. ഇല്ല ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല അതാ ആ നിൽക്കുന്ന തോമസും ലീലാമ്മയും മൊഹമ്മദ്‌ കുട്ടിയുമെല്ലാം എന്നിലേക്ക്‌ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ ഖേദിക്കരുത്…. പറയാൻ മറന്ന, പങ്കുവയ്ക്കാൻ മടിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷം സൂക്തങ്ങൾ പോലെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓതി കൊടുക്കുക

“…… ജീവൻ തിരികെ ചോദിക്കുമീ നിമിഷമോർക്കുന്നു പറയാൻ മറന്ന

വാക്കിന്റെ പൂർണത പറയാതെ പോയാൽ

നിമിഷത്തിലേയപൂർണത “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s